Helsingin Urheiluhieronta Oy

In English?

Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Helsingin Urheiluhieronta Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme tiedot Ajas touch asiakashallintajärjestelmässä, huh.fi, huh.fi ja huh-helsinki.fi web-sivustoilla, Mailchimp.com uutiskirjealustassa, Helsingin Urheiluhieronta Oy:n verkkokaupassa sekä Kanta.fi – palvelussa.

Selosteessa kerromme

1.Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
2.Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?
3.Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?
4.Mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?
5.Kuinka kauan säilytämme tiedot?
6.Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
7.Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

HUH-Helsinki | Helsingin Urheiluhieronta Oy | y2419703-9
Eerikinkatu 28, 00101 Helsinki
Puhelinnumero +358(0)40160 1550
Sähköposti [email protected]
Tietosuojavastaava:
Tomi Aarnio
[email protected]

Mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme käyttäjistämme vain palvelun toiminnan ja kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja. Tunnistamiseen ja tunnistautumiseen, yhteydenpitoon, markkinoinnin optimoimiseen sekä palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiettyjen palveluiden kirjaamisen osalta myös sosiaaliturvatunnus sekä osoite (fysioterapia, osteopatia tai laskutusasiakkaat). Salasanoja emme missään yhteydessä säilytä luettavassa muodossa. Maksamiseen tarvittavat tiedot Käyttäjien tallentamien maksukorttien tunniste, maksukortin tyyppi, maksukortin voimassaoloaika ja maksukortin 4 viimeistä numeroa. Tiedot eivät sisällä kortin numeroa, turvakoodia tai muita verkkomaksamiseen tarvittavia tietoja, emme itse veloita korttia. Kaikki mobiilimaksamiseen ja kortin veloittamiseen liittyvä liikenne tapahtuu lain vaatimukset täyttävän maksupartnerimme Nets – maksupalveluyrityksen järjestelmässä, sekä verkkomaksujen yhteydessä maksupartnerimme Paytrail Oyj:n järjestelmässä. Rekisteröityneiden ostohistoria. Säilytämme kuitit kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja käytämme tietoja anonyymisti ostokäyttäytymisen profilointiin. Web-sivustollamme kerätään evästeitä niiden toiminnan sekä markkinoinnin optimoimiseksi. Tallennamme evästeisiin anonyymisti tietoja kuten ip-osoite sekä käytettävän laitteen ja selaimen tiedot asiakaspalvelun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä toteuttamiseen. Sähköpostiasiakaspalveluun liittyvät tiedot, joita säilytämme asiakaspalvelun sekä käyttökokemuksen kehittämiseksi.

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä.

Keräämme edellä mainitut tiedot aina suoraan rekisteröidyltä itseltään rekisteröitymisen, kirjautumisen, palvelun käyttämisen, ostamisen tai asiakaspalvelupyynnön yhteydessä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Sosiaaliturvatunnus pyydetään niiden palveluiden yhteydessä, joiden tarjoajat on velvoitettu kirjaamaan asiakaskäynti valtakunnalliseen Kanta.fi – palveluun (fysioterapia ja osteopatia) tai asiakkaan suostumuksella esimerkiksi laskutustapauksissa. Henkilötiedot, joita keräämme kolmansilta osapuolilta. Emme kerää tietoja kolmansilta osapuolilta, ellei palvelun tarjoaminen sitä erityisesti vaadi, tällöin suostumus tiedon keräämiseen pyydetään suoraan asiakkaalta itseltään henkilökohtaisesti asiakaskäynnin yhteydessä ja siitä laaditaan erillinen suostumus, joka tulostetaan kahtena kappaleena ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien Helsingin Urheiluhieronta Oy:n hallussa olevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin rekisteröidyn omiin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Oikeus omien tietojen oikaisemiseen. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Oikeus omien henkilökohtaisten tietojen poistamiseen siltä osin, kuin se on lainsäädännön mukaisesti mahdollista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta. Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustamisoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen. Oikeus peruuttaa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Oikeuksien käyttäminen. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Helsingin Urheiluhieronta Oy:n tietosuojavastaavaan.

Mihin käytämme tietoja ja millä perusteella käsittelemme niitä?

Helsingin Urheiluhieronta Oy käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:
Sopimuksen täytäntöön paneminen. Sopimusvelvoitteiden täyttäminen, eli palvelumme tarjoaminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Sopimus muodostuu Helsingin Urheiluhieronta Oy:n ja käyttäjän välille käyttäjän rekisteröityessä palveluun tai muodostaessaan asiakaskäynnillä asiakassuhteen. Rekisteröity hyväksyy tietosuojaselosteen mukaisen tietojen käsittelyn käyttämällä palvelua. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin se on tarpeellista.
Lakisääteinen velvoite. Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat laki yksityisestä terveydenhuollosta (1990/152) ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), sekä kirjanpitolainsäädäntö. Suostumus. Verkkosivujemme ja palveluidemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi. Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään erillinen suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia selainvalmistajan ohjeiden mukaisesti sekä tyhjentää mahdolliset evästeet selaimen välimuistista. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta mahdollista tiedon keruuta.

Kuinka kauan säilytämme tiedot?

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan, ellei lainsäädännössä, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, toisin vaadita. Verkkosivujen anonyymiä kävijäanalytiikkatietoa säilytämme vain niin kauan kuin se on tarpeen markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin. Tietojen käsittely tapahtuu Helsingin Urheiluhieronta Oy:n työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Helsingin Urheiluhieronta Oy pidättää oikeuden ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti (esimerkiksi yhteistyö Ajas asiakastietorekisterin, Paytrail Oyj:n tai Kanta.fi -palvelun kanssa). Ostotapahtumiin liittyvät summat siirretään maksupalveluntarjoajamme Nets Finland- tai maksutavasta riippuen Paytrail Oyj:n järjestelmään veloittamista varten. Rekisteri uutiskirjeen tilaajistamme jaetaan Googlen kanssa markkinoinnin optimoimiseksi mm. Googlen hakukoneessa. Muilta osin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita (mm. kirjanpitolaki).

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Suurin käyttäjädataan liittyvä riski järjestelmään liittyen on järjestelmään kertyvän henkilötiedon ja ostohistorian päätyminen vääriin käsiin esimerkiksi tietomurron yhteydessä. Tämän epätodennäköisen riskin toteutuessa tietojen pohjalta voi selvittää käyttäjän ostokäyttäytymistä palveluidemme osalta, päätellä sijaintia tapahtumapäivinä ja lähettää roskapostia. Laajamittaisista tietovuodoista toimitetaan sopimusosapuolelle (yhteyshenkilö) aina ilmoitus riippumatta siitä, onko asia ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva vai ei. Helsingin Urheiluhieronta Oy:n turvallisuustoimien päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi. Toimenpiteitä tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistamiseksi ovat: Tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä lisäävillä toimilla pyritään varmistamaan merkityksellisen tiedon saatavilla olo silloin kun sitä tarvitaan. Tällaisia toimia ovat järjestelmien toiminnan varmistaminen, varmuuskopioinnit, varahenkilöjärjestelmät ja tiedon oikea arkistointi.

Tietojen eheyttä pyritään turvaamaan järjestelmien tarkistusten ja valvonnan kautta. Turvatoimien ja ohjeistuksen tavoitteena on ehkäistä virheitä ja laiminlyöntejä tietojen käsittelyssä. Tietojen luottamuksellisuus pyritään varmistamaan organisatorisilla ja teknisillä keinoilla. Organisatorisina keinoina toimivat mm. salassapitosopimukset, määritellyt toimintaprosessit, ohjeistukset ja henkilöstön koulutus. Teknisiä keinoja ovat mm. virus- ja haittaohjelmasuodatuksen toteutus, tietoliikenteen salaus, vahva tunnistaminen (maksupalveluiden osalta), tietoverkon ja päätelaitteiden suojaus sekä salaus, tilojen lukitukset ja valvonta sekä paperiaineiston tuhoaminen tarpeen mukaisesti. Lisäksi Helsingin Urheiluhieronta Oy käyttää partnereinaan vain luotettaviksi tunnettuja kumppaneita jotka takaavat puolestaan lainmukaisen ja päivitetyn tietojen käsittelyn niiltä osin kuin yhteistyö- tai alihankintasopimus Helsingin Urheiluhieronta Oy:n kanssa heitä velvoittaa.

Viimeksi päivitetty 29.9.2022
Yhteistyökumppaneiden tietosuojaselosteet:
Ajas
Paytrail
Mailchimp

Kanta.fi
Google

Helsingin Urheiluhieronta Oy
Toimitusehdot

Helsingin Urheiluhieronta Oy (y 2419703-9) myy verkkokaupassaan lahjakortteja ja muita tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan ja maksetaan verkkokaupassa siirtämällä haluttu tai halutut tuotteet ostoskoriin ja siirtymällä kassalle. Asiakkaalle voidaan ilmoittaa sähköpostitse ostoskorin tuotteista, mikäli asiakas poistuu ennen onnistunutta maksua sivustolta (huh.fi). Kun maksu on suoritettu onnistuneesti, saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, josta ilmenee tilatut tuotteet sekä maksettu kokonaissumma. Tilaus siirtyy käsiteltäväksi automaattisesti odottamaan tuotteen toimitusta asiakkaalle. Maksusuorituksella hyväksyt, että Helsingin Urheiluhieronta Oy saa lähettää sinulle sähköpostia tai ottaa yhteyttä puhelimitse epäselvissä tai tilaukseen liittyvissä asioissa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Maksaminen

Maksaminen Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Paytrail Oyj (y 2552865-3) yhteistyössä pankkien ja luottolaitosten kanssa. Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä tai lisämaksujen suorittamista. Voit lukea lisää Paytrail Oyj:n palvelusta www.paytrail.com

Maksaminen voidaan suorittaa myös ePassin- hyvinvointietua käyttäen, voit lukea lisää www.epassi.fi

Maksutavat

Pankkien verkkomaksupainikkeet: Käytössäsi on kaikkien yleisimpien Suomalaisten pankkien verkkomaksupainikkeet.
Korttimaksut: Käytössäsi on Visa, Visa Electron, Mastercard.
Muut maksutavat: Käytössäsi on myös mahdollisuus maksaa Pivolla, Masterpassilla, MobilePaylla, ePassilla (hyvinvointietu)
Maksunvälittäjän yhteystiedot: Paytrail Oyj (y2552865-3)
[email protected] / 020 718 1820

Toimitus

Onnistuneen tilauksesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Toimitustavasta riippuen tuotteen toimitusaika on 1-4 arkipäivää. Emme vastaa ylivoimaisen esteen, postin viivästymisen tai esimerkiksi juhlapyhien aiheuttamasta postin ruuhkautumisen viivästyksistä. Tilatessasi tuotteen pdf-tiedostona, toimitus tapahtuu yleisesti saman arkipäivän aikana. Toimitusmaksu tilatessasi kirjeitse on 3€.

Palautusehdot ja ongelmatilanteet

Sinulla on Suomen kuluttajansuojalajin mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa tuote 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee ainoastaan
käyttämättömiä ja alkuperäispakkauksessa olevia tuotteita. Halutessasi palauttaa tuotteen, toimi näin.

1. Palauta tuote samalla tavalla kuin olet sen vastaanottanut.
2. Lähetä asiasta sähköposti ja syy palautukselle.
3. Toimita maksukuitti ja tilausnumero sähköpostitse.

Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota olet käyttänyt tilausta tehdessäsi. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Helsingin Urheiluhieronta Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse.

Helsingin Urheiluhieronta Oy Eerikinkatu 28, 00100 Helsinki [email protected] / 040 160 1550

Ota yhteyttä

YLEISET TIEDUSTELUT

[email protected]

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Katso ohjeet

PALVELUKOHTAISET TIEDUSTELUT

+358 40 160 1554 Lähetä viesti WhatsAppissa